Toolbox
winkelmandje (0)
index van producten

Gebruiksvoorwaarden betreffende de website

 

Gebruiksvoorwaarden betreffende de website

 

Auteursrechten
  © Copyright 2014 KREISEL Technika Budowlana sp. z o.o. Alle rechten voorbehouden. De hele collectie (incl. alle teksten, afbeeldingen, foto’s, animaties, geluiden, video-opnames en de grafische websitevormgeving) is auteursrechtelijk beschermd en valt onder de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendom.

 

Correctheid van gegevens

Alle gegevens op deze website worden ter beschikking gesteld door KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. zonder enige (expliciete of implicite) correctheidsgarantie. Ook wanneer de gegevens op deze website correct lijken mogen fouten en onnauwkeurigheden niet volledig worden uitgesloten.

 

Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze zijn uitsluitend bedoeld om het opzoeken van online gegevens te vergemakkelijken en hebben generlei gevolgen voor de wettelijke aansprakelijkheid van KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. wat betreft inhouden, promotiemateriaal of aanbiedingen op externe websites.

 

Licentie

Behoudens indicaties van het tegendeel zijn de inhoud en de vorm van deze website de intellectuele eigendom van KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. of andere bedrijven binnen de FIXIT GRUPPE. Door deze inhoud en/of vorm ter beschikking te stellen wordt aan derden geen licentie verleend wat betreft het gebruik van de intellectuele eigendom van de bedrijven binnen de FIXIT GRUPPE.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

 

1. Website-inhoud

De websiteauteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of kwaliteit van de gepubliceerde gegevens. Vorderingen in verband met schadeloosstellingen voor materiële of conceptuele schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel verkeerde of niet-actuele gegevens zijn uitgesloten, tenzij het duidelijk is dat de auteur te kwader trouw heeft gehandeld of uiterst nalatig is geweest. De aanbiedingen op de website zijn niet bindend en brengen geen wettelijke gevolgen met zich mee. Bij de exploitatie van zijn website heeft de auteur het volste recht om daarop gegevens te plaatsen, deze te wijzigen of ze voor een bepaalde tijd of permanent te verwijderen (gedeeltelijk of in hun geheel) zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Verwijzingen en links

In geval van een indirecte of directe doorverwijzing naar andere websites buiten de invloedssfeer van deze website (zgn.„hyperlinks“) kan de auteur alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer hij op grond de nodige technische kennis afwist van het bestaan van wettelijk ongeoorloofde inhouden en het voorkomen van de publicatie daarvan van hem werd vereist.

De auteur verklaart tevens dat hij bij het aanmaken van de links geen inhouden op de verbonden websites heeft kunnen vaststellen die in strijd waren met de wet. 
De auteur is evenmin aansprakelijk voor de huidige of toekomstige vorm, inhoud of de auteursrechtelijke herkomst van de verbonden websites.

Dat heeft dan ook tot gevolg dat de websiteauteur uitdrukkelijk losstaat van materiaal of in houden op de verbonden websites nadat er links zijn aangemaakt. Dit betreft alle links op zijn eigen website alsmede op externe inhouden en extern materiaal in guestbooks, op discussiefora, in koppelingsregisters of in registers met e-mailadressen alsmede in alle overige databanken die door derden kunnen worden aangepast. Voor schade als gevolg van illegale, verkeerde of onvolledige inhouden en het gebruik daarvan is alleen de externe websiteauteur aansprakelijk en nooit de auteur die deze externe inhouden of materialen slechts heeft aangeduid door middel van een link.

 

3. Auteursrechten en merkrechten

Exercising due diligence, the author of the website shall in all publications consider the copyrights to photographs, drawings, sound recordings, video recordings and texts used and will make sure to use own photographs, drawings, sound recordings, video recordings and texts or to use non-licensed photographs, drawings, sound recordings, video recordings and texts.

All trademarks subject to direct protection of third parties and published on the website shall be governed by copyright laws and shall constitute the sole property of third parties, as stipulated by pertinent ownership documents. An action consisting in the indication of these trademarks is not construed as illicit and shall not contribute to a conclusion that these trademarks are not protected by third party rights!

The copyrights to elements developed by the author independently and published on the website shall remain with the author. Copying or using these photographs, drawings, sound recordings, video recordings and texts in other electronica or printed publications is prohibited, unless prior written consent of the author is obtained.

 

4. Bescherming van persoonsgegevens

Ingeval er op de website persoonsgegevens of commerciële gegevens kunnen worden ingevuld, geschiedt de opgave van deze gegevens op vrijwillige basis.

Ingeval dit technisch mogelijk is kunnen de website en de diensten daarop worden gebruikt zonder opgave van persoonsgegevens of moet er eventueel een pseudoniem worden opgegeven. De aangereikte adresgegevens (zoals postadressen, telefoon- en faxnummers of e-mailadressen) mogen niet worden gebruikt om ongevraagd informaticamateriaal te verzenden. De websiteauteur heeft het recht om wettelijke stappen te ondernemen ten aanzien van gebruikers die zich niet houden aan deze bepaling.

 

5. Wettelijk geldende aansprakelijkheidsbeperkingen

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen maken integraal deel uit van de website waarop zij betrekking hebben. Ingeval bepaalde onderdelen of uitdrukkingen niet, niet meer of nog slechts gedeeltelijk voldoen aan de wettelijke voorschriften blijft het overige gedeelte gewoon van toepassing.

 

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, de analyseservice van Google, Inc. (hierna te noemen: Google) betreffende de gebruikscijfers van websites. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die na het surfen achterblijven op de computer van de gebruiker teneinde de website in staat te stellen om te analyseren hoe deze wordt gebruikt. De gebruiksinformatie die afkomstig is van cookies (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt doorgegeven aan Google en wordt bewaard op Google-servers in de Verenigde Staten.

Google maakt gebruik van deze informatie om het gebruik van de website door de gebruiker te beoordelen, om rapporten op te stellen voor operators die zich bezighouden met websiteverkeer en om overige diensten aan te bieden in verband met het websiteverkeer en het gebruik van het internet. Google heeft een vergunning om dergelijke gegevens door te geven aan derden, rekening houdend met de geldende wettelijke voorschriften of ingeval deze personen dergelijke gegevens verwerken voor Google.

Google zal het IP-adres van de gebruiker niet verbinden met andere gegevens die in zijn bezit zijn. De gebruiker heeft de mogelijkheid om via de desbetreffende browserinstellingen af te zien van het gebruik van cookies. In dat geval is het echter mogelijk dat niet alle websiteopties kunnen worden gebruikt. Om gebruik te kunnen maken van deze website gaat de gebruiker ermee akkoord dat Google zijn gegevens zal verwerken.

 

7. Cookies-beleid

Cookies zijn kleine tekstfragmenten die door de website naar de browser worden verzonden en vervolgens weer worden teruggestuurd wanneer de website opnieuw wordt opgezocht. Ze worden voornamelijk gebruikt om sessies te onderhouden, bijv. door het genereren en terugsturen van de huidige gebruikersnaam na het inloggen. Ze kunnen tevens worden gebruikt voor het onthouden van alle gegevens die kunnen worden gecodeerd als een reeks tekens. Zo moet de gebruiker dezelfde gegevens niet steeds opnieuw invullen.

Wij maken gebruik van Cookies voor statistische doeleinden en om onze website te optimaliseren. Doordat de gebruikswijze van onze website kan worden geïdentificeerd (zie punt 6 Google Analytics) stelt het gebruik van cookies ons in staat om de website aan te passen zodat deze kan worden verbeterd of geperfectioneerd, uitgezonderd de persoonlijke identificatie van de gebruiker. KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. gebruikt gegevens die zijn verzameld met behulp van cookies uitsluitend voor marketingdoeleinden

Websitebrowsers beschikken over default instellingen die het gebruik van cookies toelaten op de eindapparatuur. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te blokkeren in de browserinstellingen of om de verzending van cookies telkenmale weer aan te zetten. Alle gegevens over de eigenschappen van cookies zijn te vinden in de browseropties. Als u de cookiesopties uitzet, is het mogelijk dat u bepaalde websites niet volledig of helemaal niet kunt gebruiken.