INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ KREISEL – TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
ZA ROK PODATKOWY OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31.12.2020 R.

Niniejsza Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej KREISEL – Technika Budowlana sp. z o.o., NIP: 7810017450 z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań (dalej: Spółka) za rok podatkowy od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm., dalej: ustawa o  CIT).

ISTOTNE INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU SPÓŁKI

Spółka należy do czołowych producentów materiałów budowlanych w Polsce. Spółka oferuje bogatą gamę wysokogatunkowych, nowoczesnych materiałów budowlanych, umożliwiających budowę, remont i dekorację mieszkań, domów i biur.

Zarząd Spółki zapewnia pracownikom odpowiednie środki i narzędzia zapewniające prawidłowe wykonywanie rozliczeń podatkowych.


REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM OD
1 STYCZNIA 2020 DO 31.12.2020 R.:


1.    STOSOWANE PROCESY ORAZ PROCEDURY ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH

W roku podatkowym 2020 Spółka podejmowała w praktyce na bieżąco różnorodne czynności mające związek z rozliczeniami podatkowymi, które pozwalały na prawidłowe zarządzanie wykonaniem obowiązków podatkowych, w szczególności:

•    realizowała czynności związane z właściwym obiegiem dokumentów oraz z zamknięciem miesiąca zmierzające do uwzględnienia kompletnych danych w księgach i ewidencjach podatkowych;
•    rozpoznawała na bieżąco obwiązki podatkowe związane z realizowanymi zdarzeniami gospodarczymi pod kątem obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie podatku VAT, CIT i PIT uwzględniając zagadnienia związane z podatkiem u źródła, PCC, podatków lokalnych;
•    realizowała na bieżąco czynności zmierzające do wyjaśniania ewentualnych wątpliwości w zakresie ujęcia na gruncie przepisów prawa podatkowego zdarzeń gospodarczych poprzez ich wnikliwą analizę oraz wsparcie fachowych doradców w celu rozpoznania obowiązków podatkowych we właściwych kwotach i we właściwym czasie;
•    podejmowała czynności przed nawiązaniem współpracy z nowymi kontrahentami w celu weryfikacji ich wiarygodności, w szczególności pod katem przepisów VAT. Spółkę łączy ponadto szereg wieloletnich relacji z odbiorcami oraz dostawcami, co zwiększa poziom zaufania we wzajemnych relacjach handlowych, a także pozwala na budowanie wiarygodności pod względem realizacji obowiązków podatkowych przez Spółkę, jak i jej kontrahentów.

Spółka dąży na bieżąco do zachowania zasad należytej staranności w rozpoznawaniu i wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych nakładanych przepisami prawa podatkowego, w tym poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry działu księgowego i zapewnienie jej możliwości zdobywania wiedzy w szczególności w zakresie zmian zachodzących w tym zakresie.


2.    DOBROWOLNE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

W roku podatkowym 2020 Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.


3.    REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH

Prawidłowe wykonywania obowiązków z zakresu prawa podatkowego traktowane jest przez Spółkę jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, zapewniając Spółce obraz rzetelnego kontrahenta oraz pracodawcy.

W roku podatkowym 2020 Spółka terminowo oraz w pełnej wysokości realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatków lokalnych.

Pracownicy Spółki odpowiedzialni za rozliczanie podatków korzystają z różnego rodzaju programów komputerowych i narzędzi informatycznych, minimalizując ryzyko nieprawidłowości w raportowaniu oraz rozliczeniach podatkowych.

Spółka na bieżąco identyfikowała potencjalne ryzyka podatkowe. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii podatkowych rozstrzygane były one z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Zarząd oraz pozostałe osoby zajmujące się sprawami gospodarczymi (kierownictwo) Spółki sprawują skuteczny nadzór w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych tj. w szczególności w obszarze doboru kontrahentów Spółki, dochowania należytej staranności w zakresie raportowania oraz zapłaty podatków, rozpoznawania skutków podatkowych planowanych transakcji gospodarczych, nowych ryzyk podatkowych i niestandardowych sytuacji biznesowych oraz pogłębiania wiedzy pracowników Spółki z zakresu prawa podatkowego.

Spółka dokładała wszelkich niezbędnych starań mających na celu uniknięcie sytuacji, których skutkiem mogłoby być niewywiązywanie się lub wadliwe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych w zakresie raportowania oraz zapłaty podatków zarówno w postaci podatnika, czy też płatnika danego podatku.


4.    INFORMACJA O PRZEKAZYWANYCH SCHEMATACH PODATKOWYCH

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schematach podatkowych, o której mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, z uwagi na brak istnienia schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg.


5.    INFORMACJA O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2020 r. Spółka przeprowadziła następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

•    FIXIT TM Holding GmbH (Niemcy) – zakup usług, w tym doradztwo w zakresie zarządzania, doradztwo personalne, usługi w obszarze dystrybucji, marketingu, zakupów, produkcji (doradztwo techniczne), usługi badawczo- rozwojowych, usługi IT; sprzedaż usług badawczo-rozwojowych; w niewielkim zakresie refaktura kosztów;
•    Hasit Trockenmörtel GmbH (Niemcy) – w szczególności zakup praw do używania znaku towarowego (usług licencyjnych); w niewielkim zakresie - zakup towarów handlowych, środków trwałych, refaktura kosztów;
•    Kreisel Slovensko s.r.o. (Słowacja) – podwyższenie kapitału zakładowego Kreisel Slovensko s.r.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez Spółkę; rozliczenia z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę; w niewielkim zakresie - sprzedaż usług marketingowych, refaktura kosztów;
•    Franz Josef Haslberger Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG (Niemcy) – zakupu usług ubezpieczeniowych (m.in. pracowników, OC Zarządu oraz przedsiębiorstwa);
•    P.P.H.U. Eurokrusz sp. z o.o. (Polska) – w szczególności zakup surowców; sprzedaż towarów handlowych; w niewielkim zakresie refaktura kosztów ubezpieczenia;
•    Kreisel Vilnius, Lietuvos ir Vokietijos UAB (Litwa) – w szczególności sprzedaż produktów, towarów, w niewielkim zakresie refaktura kosztów;
•    KREISEL Rus (Rosja) – sprzedaż produktów, towarów; rozliczenia z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę;
•    Fixit AG (Szwajcaria) – transakcje w nieznacznym rozmiarze – refaktura kosztów;
•    Hasit Sumavske vapenice a omitkarny a.s. (Czechy) – sprzedaż towarów handlowych; w nieznacznym zakresie - refaktura kosztów;
•    Kreisel SM Ukraine (Ukraina) – sprzedaż produktów, towarów;
•    Röfix AG (Austria) – transakcje w nieznacznym rozmiarze – refaktura kosztów;
•    RÖFIX BIH (Bośnia i Hercegowina) – sprzedaż produktów, towarów;
•    Röfix AG (Włochy) – sprzedaż produktów, towarów;
•    Röfix AG (Szwajcaria) – transakcje w nieznacznym rozmiarze – refaktura kosztów;
•    RÖFIX d.o.o. (Chorwacja) – sprzedaż produktów, towarów; w nieznacznym rozmiarze - refaktura kosztów;
•    Haslberger Finanzdienstleistungs- und Beteiligungs GmbH – rozliczenia z tyt. udzielonej Spółce pożyczki.

6.    INFORMACJA O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie podjęła i nie planowała podjęcia działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.


7.    INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ, INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ ORAZ WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – kwalifikacja kosztów ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych.

Ponadto w 2020 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie:

a)    ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,
b)    wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
c)    wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.


8.    INFORMACJA O DOKONYWANIU ROZLICZEŃ PODATKOWYCH NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ

W roku podatkowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w  obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka nie tworzyła struktur opartych o podmioty mające siedzibę w krajach, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową, w tzw. rajach podatkowych.