Katalog Nakładów Rzeczowych
pdf
1 MB

KATALOG NAKŁADÓW RZECZOWYCH

Część ogólna

1. Zakres stosowania katalogu

1.1. Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-46 „Roboty budowlane w technologii Kreisel" obejmuje nakłady rzeczowe na  wykonanie robót budowlanych w budownictwie ogólnym z  wykorzystaniem materiałów Kreisel.
1.2. Katalog stanowi podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów szczegółowych na roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów Kreisel.

KNR K-46 może być wykorzystany do:
- planowania, rozliczania i kontroli zużycia materiałów,
- planowania, rozliczania i kontroli nakładów robocizny.
1.3. Katalog nie dotyczy robót wykonywanych w sposób odbiegający od warunków organizacyjno-technicznych i technologicznych przyjętych w katalogu.
1.4. Roboty nie ujęte w katalogu kalkuluje się na podstawie nakładów podanych w innych odpowiednich KNR.

2. Układ katalogu

2.1. Katalog podzielony jest na część ogólną, założenia ogólne i dwanaście rozdziałów obejmujących założenia szczegółowe do rozdziału oraz tablice nakładów norm kosztorysowych.
2.2. Założenia ogólne i szczegółowe zawierają:
- zakres stosowania nakładów rzeczowych objętych tablicami,
- założenia kalkulacyjne, wyjaśnienia uzupełniające do kosztorysowania robót,
- zasady przedmiarowania.
2.3. Nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania poszczególnych robót objętych katalogiem zawarte są w ponumerowanych tablicach.
2.4. Nad tablicami nakładów podano tytuł tablicy oraz „wyszczególnienie robót" zawierające opisy podstawowych czynności występujących przy wykonywaniu normowanych robót nie wymienionych w założeniach ogólnych i szczegółowych.
2.5. Nad każdą z tablic podano wielkości i oznaczenia jednostek miary elementów lub robót, dla których ustalone zostały nakłady rzeczowe.
2.6. W układzie pionowym tablic podano w kolumnach;
- „a" liczbę porządkową dla każdego wiersza zawierającego wielkości nakładów dla robocizny rozpoczynające się od 01, dla materiałów od 20 a dla sprzętu od 70,
- „b" symbol eto,
- „c" rodzaje zawodów, materiałów i sprzętu,
- „d" oznaczenie literowe dla jednostek miary w jakich zostały ustalone poszczególne składniki nakładów.
W dalszych kolumnach oznaczonych numerami (01, 02, itd.) podano nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i pracy sprzętu dla elementów i robót określonych w nagłówkach tablic.
2.7. W katalogu użyto następujących oznaczeń literowych i skrótów, w kol. 03 podano kody eto dla jednostek miar.