Ochrona Danych Osobowych

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada:

 

KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23

60-462 Poznań

adres korespondencyjny:

ul. Chemiczna 2 a, 61-013 Poznań

tel.: 0048 61 846 79 05

e-mail: sekretariat@kreisel.pl

 

Spółka KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej przedsiębiorstw pod nazwą FIXIT GRUPPE.

 

 

Wstęp

 

Cieszymy się z Twoim zainteresowania naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony prywatności i prywatnych informacji. Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (w skrócie UE-RODO), krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do naszej firmy oraz treścią niniejszych informacji o ochronie danych.

 

Chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe na twój temat zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy oraz jakie prawa Tobie przysługują na mocy przepisów o ochronie danych. Za pomocą poniższych informacji spełniamy nasze obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i 14 RODO UE.

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe to indywidualne informacje na temat Twojej sytuacji osobistej. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące Twojej tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe lub adres pocztowy. Jednakże informacje, których nie można powiązać z Twoją tożsamością (takie jak dane zanonimizowane na potrzeby ocen statystycznych), nie liczą się jako dane osobowe.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (telefon, poczta, e-mail, itp.) jest doradztwo przed zawarciem umowy i przygotowanie ofert, realizacja umowy, rozliczenia oraz dochodzenie i ochrona roszczeń umownych. Jeżeli nie przekażesz nam tych danych lub nie udostępnisz ich w wymaganym zakresie, nie będziemy mogli świadczyć wymaganych przez Ciebie usług (przed)umownych.

 

Ponadto przetwarzamy Twoje dane w celu dalszego pozyskiwania obiektów i klientów, w celu prowadzenia działań marketingowych, w celach statystycznych oraz w celu wewnętrznej grupowej wymiany danych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane przetwarzane są w oparciu o podstawy pawne wynikające z unijnego RODO, przede wszystkim w celu realizacji umowy, dla naszych własnych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych i umownych oraz Twojej zgody.

 

Kategorie danych oosbowych

 

  • dane klientów
  • dane dostawców i partnerów bznesowych
  • dane interesariuszy

 

Kategorie odbiorców danych

 

  • zewnętrzni usługodawcy w ramach świadczenia usługi+ (np. spedytor, banki)
  • procesorzy (np. usługi IT)
  • wewnętrzne przetwarzanie przez zintegrowane działy specjalistyczne
  • przetwarzanie wewnątrz Grupy
  • inne podmioty zewnętrzne (np. audytorzy i doradcy podatkowi, firmy ubezpieczeniowe)
  • organy publiczne (np. organy podatkowe, finansowe, ZUS)

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane organom publicznym tylko wtedy, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na mocy przepisów prawa i/lub nakazów urzędowych lub sądowych.

 

Ponadto nie będziemy przekazywać danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, zwłaszcza w celach reklamowych.

 

Okres przechowywania i termin usunięcia danych

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko tak długo i w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do celów przetwarzania danych wymienionych powyżej lub jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Uwzględniamy przy tym odpowiednie umowne i ustawowe okresy przedawnienia i przechowywania, a także inne obowiązujące okresy prawne.

 

Przesyłanie do odbiorców w krajach trzecich: spółki grupy FIXIT GRUPPE

 

Wśród odbiorców danych osobowych mogą znajdować się wszystkie spółki i oddziały należące do naszej grupy FIXIT GRUPPE (zwane dalej spółkami grupy) i posiadające siedzibę w państwie trzecim. Adresy wszystkich spółek grupy można znaleźć na naszej stronie internetowej www.fixit-gruppe.com. Ponadto można uzyskać od nas listę wszystkich spółek należących do Grupy.

 

Komisja UE potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w Szwajcarii (decyzja Komisji 2000/518/WE)

 

Ponadto, przed pierwszym przekazaniem danych osobowych, zgodzimy się na standardowe unijne klauzule ochrony danych ze wszystkimi odbiorcami z krajów trzecich. Zapewnia to, że wszelkie przetwarzanie danych osobowych podlega odpowiednim zabezpieczeniom, wykonalnym prawom i skutecznym środkom prawnym wynikającym ze standardowych klauzul ochrony danych UE. Każda osoba, której to dotyczy, może uzyskać kopię standardowych klauzul ochrony danych od nas lub naszego koordynatora ochrony danych.

 

Informacje o ochronie danych dotyczące sesji z użyciem Microsoft Teams

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Używamy narzędzia „Microsoft Teams” do prowadzenia konferencji telefonicznych, spotkań online, wideokonferencji i/lub webinariów (zwanych dalej „spotkaniami online”). „Microsoft Teams” jest serwisem korporacji Microsoft.

Należy pamiętać, że niniejsza informacja o ochronie danych informuje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych wyłącznie w przypadku prowadzenia z nami spotkań online. W przypadku dostępu do witryny „Microsoft Teams” za przetwarzanie danych odpowiada dostawca usługi „Microsoft Teams”. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Microsoft, należy zapoznać się z odpowiednim oświadczeniem Microsoft.

Podczas korzystania z Microsoft Teams przetwarzane są różne rodzaje danych. Zakres danych zależy również od danych podanych przez Państwo przed lub podczas uczestnictwa w spotkaniu online.

Przetwarzane są następujące dane osobowe

- adres IP

- dane użytkownika: np. nazwa użytkownika, adres e-mail, jeśli dotyczy, zdjęcie profilowe

(opcjonalnie), preferowany język

- metadane spotkania: np. data, godzina, identyfikator spotkania, numery telefonów, lokalizacja

- dane tekstowe, audio i wideo: Użytkownik może mieć możliwość korzystania z funkcji czatu podczas spotkania online. W związku z tym wprowadzane wpisy tekstowe są przetwarzane w celu wyświetlenia ich na spotkaniu. Aby umożliwić wyświetlanie wideo i odtwarzanie dźwięku, dane z mikrofonu urządzenia użytkownika i z dowolnej kamery wideo urządzenia będą odpowiednio przetwarzane przez czas trwania spotkania. Możesz wyłączyć lub wyciszyć kamerę lub mikrofon w dowolnym momencie za pośrednictwem aplikacji „Microsoft Teams”.

Podstawą prawną przetwarzania danych podczas prowadzenia spotkań online jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile spotkania są prowadzone w ramach stosunków umownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych powinno być podstawowym warunkiem korzystania z usługi „Microsoft Teams”, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takich przypadkach jesteśmy zainteresowani skuteczną organizacją spotkań online.

Jeśli nie ma stosunku umownego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym interesem jest skuteczna organizacja spotkań online.

 

Odbiorcy / przekazanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w ramach uczestnictwa w spotkaniach online zasadniczo nie podlegają przekazaniu osobom trzecim, chyba że jest to wyraźnie zaplanowane. Należy pamiętać, że treść „spotkań online”, podobnie jak w przypadku spotkań bezpośrednich, jest często wykorzystywana do przekazywania informacji klientom, zainteresowanym stronom lub stronom trzecim, a zatem jest przeznaczona do przekazania.

Inni odbiorcy: Dostawca „Microsoft Teams” z konieczności otrzymuje wiedzę o wyżej wymienionych danych, o ile jest to przewidziane w naszej umowie o przetwarzanie zamówień z „Microsoft Teams”.

Przekazywanie danych osobowych do kraju trzeciego

Przetwarzanie danych poza Unią Europejską (UE) zasadniczo nie odbywa się, ponieważ ograniczyliśmy naszą lokalizację przechowywania danych do centrów danych w Unii Europejskiej. Nie możemy jednak wykluczyć, że dane mogą być kierowane za pośrednictwem serwerów internetowych znajdujących się poza UE. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy uczestnicy online spotkań znajdują się w kraju trzecim. Dane są jednak szyfrowane podczas transmisji przez Internet i w ten sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Zasadniczo usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. Wymóg ten może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane są nadal potrzebne do realizacji usług umownych, sprawdzenia i przyznania lub obrony przed roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania, usunięcie danych będzie rozważane dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.

Źródła danych osobowych

Zasadniczo zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, lub we współpracy z odpowiednimi organami, lub pochodzące z transmisji od spółek grupy. W indywidualnych przypadkach zbieramy dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł.

Prawa jako osób, których dane dotyczą

Spełniając odpowiednie warunki wstępne masz następujące prawa:

- prawo do informacji

- prawo do korekty

- prawo do skasowania danych

- prawo do złożenia skargi przed państwowym organem ds. ochrony danych

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób. Dane te nie będą już wtedy przetwarzane, chyba że istnieje inny powód zgodnego z prawem przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie wyważenia interesów, użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, z uwzględnieniem postanowień art. 21 RODO.

Pytania dotyczące ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych pod adresem

datenschutz@fixit-gruppe.com

Zmiany w naszych postanowieniach dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w razie potrzeby, aby zawsze była zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi, a prawa użytkownika były w pełni chronione.

Status tych informacji dotyczących naszych zasad ochrony danych: marzec 2024

Informacje o Polityce Prywatności
pdf
412 KB
Polityka prywatności dla kandydatów
pdf
240 KB