Compliance - wytyczne i procesy

Compliance - zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Przestrzeganie prawa i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami to jedne z podstawowych wartości i zasad naszej firmy. Zobowiązanie się do przestrzegania przepisów w ramach działań compliance dotyczy wszystkich naszych pracowników niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą lub w jakiej kulturze funkcjonują na co dzień. Naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji i/lub wewnętrznych zasad postępowania nie są tolerowane w naszej firmie i zapobiegamy im proaktywnie, wprowadzając skuteczne działania.

Platforma do zgłaszania niezgodności w zakresie compliance

Koncentrujemy się na zapobieganiu i dokładnym wyjaśnieniu zgłoszonych naruszeń zgodności z obowiązującym prawem. Dzięki skutecznym mechanizmom kontroli i użytecznym kanałom informacyjnym/sprawozdawczym, występowanie takich przypadków jest ograniczone w sposób ukierunkowany, co prowadzi zresztą do konsekwentnego unikania powtarzających się wykroczeń.
Naruszenie przepisów ustawowych lub wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa są co do zasady zgłaszane za pośrednictwem zwykłych kanałów (np. do przełożonych, rady zakładowej, działu audytu korporacyjnego itp.) Jeśli osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma obawy, że jej sprawa może zostać niezałatwiona lub że w wyniku zgłoszenia może ponieść straty osobiste, ma do dyspozycji naszą platformę, za pośrednictwem której może raportować wszelkie niezgodności.

Kto może zgłaszać naruszenia w zakresie compliance?

Wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi FIXIT GRUPPE mogą zgłaszać ewentualne przypadki naruszeń, przy czym wymagane jest podanie danych osobowych oraz dostarczenie sprecyzowanych i wiarygodnych informacji na temat zgłaszanych naruszeń zgodności z prawem. Anonimowe zgłoszenia będą również przyjmowane i przetwarzane.

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

Ważne jest, aby zgłaszane były tylko te zdarzenia, które noszą znamiona przestępstwa (np. kradzież, oszustwo, korupcja, mobbing) lub wiążą się z systematycznym naruszaniem prawa, przepisów lub wewnętrznych zasad postępowania firmy.
W przypadku nadużycia platformy (np. do oskarżeń opierających się na opiniach, a nie faktach, zniesławiania), FIXIT GRUPPE zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych lub dyscyplinarnych wobec osoby zgłaszającej takie nieprawidłowości.