Compliance - wytyczne i procesy

Compliance - zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Przestrzeganie prawa i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami to jedne z podstawowych wartości i zasad naszej firmy. Zobowiązanie się do przestrzegania przepisów w ramach działań compliance dotyczy wszystkich naszych pracowników niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą lub w jakiej kulturze funkcjonują na co dzień. Naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji i/lub wewnętrznych zasad postępowania nie są tolerowane w naszej firmie i zapobiegamy im proaktywnie, wprowadzając skuteczne działania.

Platforma do zgłaszania niezgodności w zakresie compliance

Koncentrujemy się na zapobieganiu i dokładnym wyjaśnieniu zgłoszonych naruszeń zgodności z obowiązującym prawem. Dzięki skutecznym mechanizmom kontroli i użytecznym kanałom informacyjnym/sprawozdawczym, występowanie takich przypadków jest ograniczone w sposób ukierunkowany, co prowadzi zresztą do konsekwentnego unikania powtarzających się wykroczeń.
Naruszenie przepisów ustawowych lub wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa są co do zasady zgłaszane za pośrednictwem zwykłych kanałów (np. do przełożonych, rady zakładowej, działu audytu korporacyjnego itp.) Jeśli osoba zgłaszająca nieprawidłowości ma obawy, że jej sprawa może zostać niezałatwiona lub że w wyniku zgłoszenia może ponieść straty osobiste, ma do dyspozycji naszą platformę, za pośrednictwem której może raportować wszelkie niezgodności.

Kto może zgłaszać naruszenia w zakresie compliance?

Wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi FIXIT GRUPPE mogą zgłaszać ewentualne przypadki naruszeń, przy czym wymagane jest podanie danych osobowych oraz dostarczenie sprecyzowanych i wiarygodnych informacji na temat zgłaszanych naruszeń zgodności z prawem. Anonimowe zgłoszenia będą przyjmowane i przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach.

Jakie naruszenia należy zgłaszać?

Ważne jest, aby zgłaszane były tylko te zdarzenia, które noszą znamiona przestępstwa (np. kradzież, oszustwo, korupcja, mobbing) lub wiążą się z systematycznym naruszaniem prawa, przepisów lub wewnętrznych zasad postępowania firmy.
W przypadku nadużycia platformy (np. do oskarżeń opierających się na opiniach, a nie faktach, zniesławiania), FIXIT GRUPPE zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych lub dyscyplinarnych wobec osoby zgłaszającej takie nieprawidłowości.

Poufność i ochrona danych

Dostarczone informacje będą przetwarzane wyłącznie przez osoby odpowiedzialne za compliance w FIXIT GROUP i zawsze będą traktowane jako ściśle poufne. Wymiana informacji i danych między pracownikami zajmującymi się zagadnieniem compliance a osobami zgłaszającymi odbywa się za pośrednictwem zaszyfrowanej komunikacji e-mailowej. Każdorazowo przy takich działaniach zagwarantowana jest odpowiednia ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia przed ewentualnymi działaniami dyskryminacyjnymi lub dyscyplinarnymi.
W razie potrzeby odpowiednie dane osobowe i informacje mogą zostać przekazane policji i/lub innym odpowiedzialnym w danym zakresie organom.
Zebrane dane (osobowe) będą przechowywane wyłącznie w ramach ustawowych terminów i będą usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Gromadzenie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności i może być w każdej chwili odwołane przez osobę zgłaszającą nieprawidłowości ze skutkiem natychmiastowym.
Ujawnienie tożsamości osoby zgłaszającej przypadki naruszenia jest niezbędne dla przejrzystego ustalania faktów i skutecznego poprowadzenia sprawy. Anonimowe zgłoszenia będą przyjmowane i przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach.