Informacja o ochronie danych w systemie sygnalizacyjnym FIXIT GRUPPE

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada:

KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.
Ul. Szarych Szeregów 23
60-462 Poznań
adres korespondencyjny:
ul. Chemiczna 2a, 61-013 Poznań
Tel.: 0048 846 79 05
E-Mail: sekretariat@kreisel.pl

Spółka KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej przedsiębiorstw pod nazwą FIXIT GRUPPE.

 Dane osobowe    

Co do zasady, z systemu sygnalisty można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednakże w ramach procesu sygnalizacyjnego możesz dobrowolnie ujawnić dane osobowe, w szczególności informacje o Twojej tożsamości, imieniu i nazwisku, kraju zamieszkania, numerze telefonu lub adresie e-mail. Przesłane przez Ciebie powiadomienie może zawierać także dane osobowe osób trzecich, do których się odwołujesz w swoim ogłoszeniu. Osoby, których to dotyczy, mają możliwość skomentowania informacji. W takim przypadku poinformujemy zainteresowane osoby o zawiadomieniu. Również w tym przypadku Twoja poufność jest chroniona, ponieważ – o ile jest to prawnie możliwe – żadna informacja o Twojej tożsamości nie jest przekazywana osobie zainteresowanej, a Twoje dane są wykorzystywane w sposób niezagrażający Twojej anonimowości.

 Cel i podstawa prawna przetwarzania

System sygnalistów umożliwia kontakt z nami i zgłaszanie informacji o compliance i naruszeniach prawa. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozpatrzenia zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem systemu sygnalistów oraz w celu zbadania podejrzeń compliance i naruszeń prawa. Może się zdarzyć, że będziemy mieli do Ciebie pytania. W tym celu korzystamy wyłącznie z komunikacji za pośrednictwem systemu sygnalistów. Poufność przekazywanych informacji jest dla nas najwyższym priorytetem.

Odpowiednie przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej podczas zgłoszenia za pośrednictwem systemu sygnalistów (art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych. Dotyczy to w szczególności zgłoszeń spraw istotnych z zakresu prawa karnego, konkurencji i prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Wreszcie Twoje dane osobowe będą przetwarzane, jeśli będzie to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów firmy lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Mamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych w celu zapobiegania i wykrywania naruszeń wewnątrz firmy, sprawdzania procesów wewnętrznych pod kątem ich legalności oraz zachowania integralności firmy.

Jeżeli podasz nam szczególne kategorie danych osobowych, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Nie mamy zamiaru wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów innych niż wymienione powyżej. W przeciwnym razie uzyskamy Twoją zgodę z wyprzedzeniem.

Przekazywanie danych osobowych

FIXIT GRUPPE działa na arenie międzynarodowej i posiada lokalizacje w różnych krajach Unii Europejskiej i poza nią. Do przechowywanych danych mogą mieć wgląd wyłącznie specjalnie upoważnione osoby w firmie. W zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia celu określonego powyżej, do kontroli mogą być również upoważnione specjalnie upoważnione osoby z naszych spółek zależnych. Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy dochodzenie w sprawie Twojego zgłoszenia jest prowadzone w danym kraju. Wszystkie osoby upoważnione do wglądu do danych zobowiązane są jednoznacznie do zachowania poufności.

Aby zrealizować cel określony powyżej, może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, takim jak kancelarie prawne, organy karne lub organy ochrony konkurencji, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe w ramach grupy lub na zewnątrz, jednolity poziom ochrony danych jest zapewniony poprzez wewnętrzne przepisy o ochronie danych i/lub odpowiednie umowy. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność za przetwarzanie danych pozostaje po stronie firmy.

Czas przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia Twojego zgłoszenia lub tak długo, jak mamy uzasadniony interes w przechowywaniu Twoich danych osobowych. Przechowywanie może mieć również miejsce, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawców europejskich lub krajowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, takich jak obowiązki w zakresie przechowywania. Wszystkie dane osobowe zostaną wówczas usunięte, zablokowane lub zanonimizowane.

Twoje prawa

Jeśli podałeś dane osobowe, masz prawo do informacji, poprawiania i usunięcia danych osobowych. Możesz także ograniczyć przetwarzanie lub zażądać przekazania go innemu odpowiedzialnemu podmiotowi.

Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Cię dotyczą, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Co do zasady zgodę można cofnąć dopiero w terminie miesiąca od otrzymania zgłoszenia, gdyż w niektórych przypadkach FIXIT GRUPPE ma obowiązek poinformować osobę oskarżoną o podjętych wobec niej działaniach zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a RODO zarzutów i dochodzenia przeprowadzono w terminie jednego miesiąca. Obejmuje to również przechowywanie, rodzaj danych, cel przetwarzania, tożsamość osoby odpowiedzialnej oraz – jeśli jest to wymagane prawnie – osoby zgłaszającej, aby nie było już możliwe zaprzestanie przetwarzania danych lub usunięcie danych identyfikacyjnych. Okres odstąpienia może zostać skrócony także w przypadku konieczności natychmiastowej interwencji organu lub sądu. Po dokonaniu ujawnienia organowi lub sądowi dane identyfikacyjne znajdują się zarówno w FIXIT GRUPPE, jak i w aktach procesowych organu lub sądu.

 Dochodzą Państwo tych praw, wysyłając nieformalną wiadomość do osoby odpowiedzialnej. Jeżeli zgłosili Państwo wobec nas prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Na życzenie poinformujemy Cię o tych odbiorcach.

Wreszcie, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia, jeżeli uważasz, że Przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Stan informacji o ochronie danych: marzec 2024

Oświadczenie o ochronie danych dla sygnalistów
pdf
324 KB