Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Niniejszym oświadczamy, że Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o.

NIP 781-00-17-450

REGON 630145357

jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisjij (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1).