Kryteria ESG

Środowisko - Społeczeństwo - Zarządzanie

Z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych kryteria ESG zostały opracowane w 2006 r. przez grupę inwestorów instytucjonalnych.

Celem jest wspieranie odpowiedzialnego inwestowania i zapewnienie rosnącego znaczenia ekologii, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego w praktyce inwestycyjnej.

 

  • Środowisko - zrównoważony rozwój

Kadra zarządzająca uważa czynnik klimatyczny za ważną część strategii korporacyjnej. Niniejsza publikacja dokumentuje cele i projekty, dzięki którym osiągnięcie wymiernych celów klimatycznych stanowi integralną część ogólnej strategii.

 

  • Społeczeństwo

Firmy należące do GRUPY FIXIT konsekwentnie wdrażają wszystkie obowiązujące przepisy i standardy dotyczące przes-trzegania praw i warunków pracy. Równouprawnianie i unikanie dyskryminacji odgrywają ważną rolę w strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych jest już wyższy.

 

  • Zarządzanie - ład korporacyjny

W Grupie obowiązuje Kodeks Etycznego Postępowania. Obejmuje to między innymi skuteczne środki wykrywania naruszeń karteli i zapobiegania im. Kodeks jest konsekwentnie realizowany. Jego przestrzeganie jest stale kontrolowane i promowane za pomocą mechanizmów struktury organizacyjnej i organizacji procesów.