Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

(Corporate Social Responsibility - CSR)

to społeczna odpowiedzialność firm w rozumieniu zrównoważonej działalności gospodarczej.

Obejmuje aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne - w skrócie: zrównoważony rozwój.

GRUPA FIXIT aktywnie angażuje się w działania, które:

  • nie obciążają zasobów ponad ich możliwości regeneracyjne,
  • mają jak najmniejszy wpływ na klimat i ekologię,
  • chronią zdrowie i dobro pracowników, klientów i dostawców.

Jeśli nie jest to w pełni możliwe przy użyciu dzisiejszej wiedzy i technologii oraz mając na uwadze aspekty ekonomiczne, negatywne skutki są minimalizowane.

 

 


 

GRUPA FIXIT wykorzystuje kryteria ESG jako narzędzie do zarządzania i monitorowania swoich działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.Firma jest również zaangażowana w inicjatywę ONZ Global Compact - porozumienie zawarte w 2000 roku między firmami a Organizacją Narodów Zjednoczonych, mające na celu uczynienie globalizacji bardziej odpowiedzialną społecznie i ekologicznie. Obejmuje ona dziesięć podstawowych zasad, w tym zasady dotyczące praw człowieka, dyskryminacji, korupcji i świadomości ekologicznej. Inicjatywę tę wspiera ponad 15 000 firm ze 163 krajów.